top of page
ماموریت ما

برای کسانی که به دنبال یادگیری و/یا توسعه هوش هیجانی خود در جنبه های مختلف زندگی و کسب و کار هستند، منبعی یکپارچه باشد.