top of page
Social Skills and emotional intelligence

مهارتهای اجتماعی

: توانایی رهبری، تغییر، ایجاد اعتماد، برقراری ارتباط موثر، همکاری و همکاری با دیگران. توانایی درک هم افزایی یک گروه و انطباق بر این اساس.

Top fo Social Skills

این بزرگی بیشتر نیست که باید هدف ما باشد. ما باید تلاش کنیم تا مردم را به گرمای اجتماع، به ارزش تلاش و مسئولیت فردی، و افرادی که به عنوان یک جامعه با هم کار می کنند، برای بهبود زندگی خود و آینده فرزندانشان بازگردانیم. 

- رابرت اف کندی