top of page
Intrinsic Motivation and emotional intelligence

انگیزه

: هدایت احساساتی که شما را برای رسیدن به اهدافتان راهنمایی می کند. فداکاری در دستیابی به اهداف خود با وجود موانع یا مشکلات.

Top of Motivation

اکثر مردم به درک پتانسیل خلاقانه خود نزدیک نیستند، تا حدی به این دلیل که در محیط هایی کار می کنند که مانع انگیزش درونی می شود.

- ترزا آمابیل