top of page
Social Skills and emotional intelligence

ทักษะทางสังคม

: ความสามารถในการเป็นผู้นำ เปลี่ยนแปลง สร้างความไว้วางใจ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมมือกัน และร่วมมือกับผู้อื่น ความสามารถในการรับรู้ถึงการทำงานร่วมกันของกลุ่มและปรับตัวตามนั้น

Top fo Social Skills

ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ที่ควรจะเป็นเป้าหมายของเรา เราต้องพยายามนำผู้คนกลับมาสู่ความอบอุ่นของชุมชน ให้คุ้มค่ากับความพยายามและความรับผิดชอบของแต่ละคน และของบุคคลที่ทำงานร่วมกันเป็นชุมชน เพื่อทำให้ชีวิตของพวกเขาและอนาคตของลูกหลานดีขึ้น 

โรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี