top of page
Self-regulation and emotional intelligence

การควบคุมตนเอง

: การจัดการอารมณ์และสถานะพฤติกรรมของคุณ รับผิดชอบต่อการกระทำของคุณ เปิดรับการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม

Top of Self-regulation

อย่าโต้ตอบทางอารมณ์ต่อการวิจารณ์ วิเคราะห์ตัวเองเพื่อดูว่ามีเหตุผลหรือไม่ ถ้าใช่ก็แก้ไขตัวเอง มิฉะนั้น ไปเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ

นอร์แมน วินเซนต์ พีล