top of page
Self-awareness and Wellness Coach

การตระหนักรู้ในตนเอง

: กำหนดอารมณ์ของคุณอย่างแม่นยำ ต้นกำเนิดของอารมณ์เหล่านั้น และผลกระทบที่อารมณ์เหล่านั้นมีต่อตัวคุณเองและคนรอบข้าง ความสามารถในการรู้จุดแข็งและขีด จำกัด ส่วนบุคคลของคุณ ความสามารถในการประเมินได้อย่างถูกต้องว่าผู้อื่นรับรู้พฤติกรรมของคุณอย่างไร

Top fo Self-Awareness
“จนกว่าคุณจะทำให้หมดสติไป มันจะชี้นำชีวิตของคุณและคุณจะเรียกมันว่าโชคชะตา”
— คาร์ลจุง